ติดต่อสถาบัน

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02 949 4308, 02 949 4114 | โทรสาร 02 949 4250, 02 949 4341